พัฒนาสู่ความยั่งยืน

นโยบายการประกอบกิจการที่เป็นธรรม

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือความซื่อสัตย์ เป็นธรรม เอาใจใส่ รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากลและกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบ ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือลูกค้าที่รับบริการ ในการยืนยันคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้บริการ กระบวนการ หรือชิ้นงาน ที่ได้รับการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ

  1. ดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบ
  2. ให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีภายใต้กรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี เป็นไปตามขั้นตอน โปร่งใส และเป็นธรรม
  3. ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือใช้วิธีอื่นใดในการโจมตีคู่แข่ง
  4. หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต การใส่ร้ายป้ายสี การสร้างข่าวที่เป็นเท็จ
  5. ไม่ทำการตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ในลักษณะลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
  6. บุคลากรของบริษัทฯ พึงระวังการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่ง ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง
  7. ให้คำปรึกษา แนะนำบริการและเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบฯ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ระบุรายละเอียดในสัญญาอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามตกลง
  8. รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า