พัฒนาสู่ความยั่งยืน

จรรยาบรรณธุรกิจ

การปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมและมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกระดับรับทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งมีระบบติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณนั้น จะรวมถึงการกำหนดโทษทางวินัยด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

จริยธรรมองค์กร

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  • มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้มีการพัฒนา / เปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย หรือปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ ทั้งทางด้านการเงิน และมิใช่การเงิน
  • รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล มาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กรรมการและพนักงานทุกคน พึงยึดมั่นต่อนโยบายของบริษัทฯ กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ พนักงานควรรายงานต่อทีมบริหารทันที
  • หากกรรมการตรวจสอบพบข้อสังเกตที่น่าสงสัยอย่างมีนัยสำคัญ ควรรายงานคณะกรรมการบริษัททราบทันทีเพื่อหาสาเหตุและทำการแก้ไข รวมถึงหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำต่อไป

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และมอบให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เผยแพร่แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสริมข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตาม พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ มีการทวนสอบเพื่อทบทวนความเข้าใจในการประพฤติ/ปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด

 

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทาง / นโยบาย ที่พึงปฏิบัติในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักและยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยู่เสมอ โดยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้