พัฒนาสู่ความยั่งยืน

จรรยาบรรณธุรกิจ

การปฏิบัติตามจริยธรรมองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม เท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ คณะกรรมการจึงได้กำหนดจริยธรรมองค์กร และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

จริยธรรมองค์กร

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  • มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้มีการพัฒนา / เปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย หรือปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ ทั้งทางด้านการเงิน และมิใช่การเงิน
  • รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล มาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กรรมการและพนักงานทุกคน พึงยึดมั่นต่อนโยบายของบริษัทฯ กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ พนักงานควรรายงานต่อทีมบริหารทันที
  • หากกรรมการตรวจสอบพบข้อสังเกตที่น่าสงสัยอย่างมีนัยสำคัญ ควรรายงานคณะกรรมการบริษัททราบทันทีเพื่อหาสาเหตุและทำการแก้ไข รวมถึงหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำต่อไป

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทาง / นโยบาย ที่พึงปฏิบัติในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักและยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยู่เสมอ โดยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้