ลูกค้า & พันธมิตร

ลูกค้า
พันธมิตร

TNDT เป็น บริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการลงทุนทางเลือก (MAI) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550

TNDT เป็น บริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการลงทุนทางเลือก (MAI) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550