ความยั่งยืนของ TNDT

ความยั่งยืนของ TNDT

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจวิชาชีพการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมด้วยเทคนิค NDT เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และโครงสร้างขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยตรง บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญ และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มสายธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีคุณภาพพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความหลากหลายของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกำหนดอัตราการเติบโตขององค์กร โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนมาโดยตลอดกว่า 39 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมาย หรือข้อตกลงที่พึงมีกับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report) ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 รวมถึงเป็นเล่มแยก โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ และสามารถดาวน์โหลดได้