ความยั่งยืนของ TNDT

ความยั่งยืนของ TNDT

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมายหรือข้อตกลงที่พึงมีกับบริษัทฯ

โดยมีแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (SD Report) ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเป็นเล่มแยก และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ