พัฒนาสู่ความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้ให้ความสำคัญในการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงได้อนุมัติการจัดทำนโยบายจริยธรรมองค์กร หลักจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของผู้บริหาร และพนักงานโดยตลอด เพื่อมุ่งหวังในการสร้างมาตรฐานของกิจการที่ดีขึ้น อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความสำเร็จ