เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ  และกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นยังจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ทำการประเมินและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางด้านบัญชี ระบบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการดูแลกิจการของบริษัทฯ และกำกับและติดตาม ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่