ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยต่อการใช้งานของชิ้นงาน อุปกรณ์ และโครงสร้าง ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่กำหนด ซึ่งการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเทคนิคการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non - destructive Testing - NDT) เป็นกระบวนการทดสอบที่ไม่ทำลายสภาพเดิมของชิ้นงาน  โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาร่องรอยบกพร่องของชิ้นงาน แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับกับมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น โครงสร้างเหล็ก ส่วนประกอบของเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน ท่อขนส่งก๊าซ  โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์ (Physic) สารกัมมันตภาพรังสี สนามแม่เหล็ก คลื่นเสียงและเคมี ฯลฯ

สำหรับการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อรับรองความปลอดภัยในการใช้งานต่อไปของอุปกรณ์จากผลประเมินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นและการประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความชำนาญตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลและกฎหมาย การทดสอบและการตรวจสอบชิ้นงานสามารถปฏิบัติได้ในทุกสภาพทั้งระบบ Real Time ระหว่างการก่อสร้างและการประกอบชิ้นงาน ส่วนการตรวจรับรองจะดำเนินการก่อนการใช้งาน ภายหลังการก่อสร้าง การประกอบการติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบตามวาระหลังจากอุปกรณ์ใช้งานไปแล้ว เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสียหายจากภาวะด้านกลศาสตร์ หรือเสียหายจากปัจจัยแวดล้อมตามสภาวะการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อวางแผนดูแลและซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบตามพื้นฐานความเสี่ยงตามปกติของอุปกรณ์ (Risk Based Inspection)  เป็นต้น ซึ่งการให้บริการเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่ถูกกำหนดด้วยมาตรฐานสากลหรือกฎหมายที่บังคับใช้ เนื่องจากผู้ใช้บริการตรวจสอบฯ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประเภทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัย และผู้ให้บริการเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ความแม่นยำ ถูกต้อง และความเป็นกลางต่อผลทดสอบฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางเทคนิค การเคารพในกติกา กฎหมาย และข้อกำหนดในมาตรฐาน รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาลต้องถูกนำมาใช้เป็นแนวทาง และหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

ศูนย์บริการ

 • ปี 2533

  ย้ายสำนักงานใหญ่จากซอยนานาเหนือ มายังสำนักงานปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ

 • ปี 2538

  สำนักงานสาขา อำเภอเมือง จังหวดระยอง

 • ปี 2538

  หน่วยงานที่ 1 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

 • ปี 2542

  หน่วยงานที่ 2 อำเภอเขาหินซ้อน จังหวัดปราจีนบุรี

 • ปี 2543

  หน่วยงานที่ 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 • ปี 2546

  หน่วยงานที่ 4 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 • ปี 2561

  หน่วยงานที่ 5 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการระยะยาว (ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป)
 • ​Chevron Offshore Project บน Platform อ่าวไทย
 • TNS Offshore Project บน Platform อ่าวไทย และอันดามัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 • งานสร้างโรงไฟฟ้าส่วนขยาย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
 • โครงการงานขยายท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา - อ.ไทรน้อย นนทบุรี
 • โครงการท่อส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงอยุธยา - ชัยภูมิ
 • งานเชื่อมประกอบ Module ส่งต่างประเทศ
 • PTT Maintenance ในงาน Tube Inspection ระหว่างปี 2562 - 2563
 • SCG Group ในงาน NDT ระหว่างปี 2561 - 2563

โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกำกับดูแลหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระ ดังนี้
1. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เป็นหน่วยงานที่พิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรอง ให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองดังรายการต่อไปนี้

 • ใบรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม (LPG) ถังเก็บและจ่าย ถังขนส่ง ระบบท่อและอุปกรณ์ ประเภทที่ 1 ตามใบรับรองเลขที่ ผ.ปล.บ. ๐๔/๒๕๖๑
 • ใบรับรองเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ประเภทที่ 1 ตามใบรับรองเลขที่ ว.ธช.ช.๑ - ๐๐๕/๒๕๖๐
 • ใบรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (Fuel Oil) และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบระดับที่ 3 ตามใบรับรองเลขที่ ผ.นม.กฟย.๓-๐๑๕/๒๕๖๐
 • ใบรับรองการเป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ (NGV) ถังขนส่งและอุปกรณ์ ตามใบรับรองเลขที่ ว.ธช.บ-๐๐๑/๒๕๕๙
 • ใบรับรองการเป็นวิศวกรด้านหม้อน้ำ หรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนตามใบรับรองเลขที่ ๗-๖๐-๐๐๗
 • ใบรับรองเป็นผู้ตรวจสอบไฟฟ้า ประเภทนิติบุคคล เรื่องการกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า ตามใบรับรองเลขที่ ฟ.น.ช. ๐๐๓/๒๕๖๒
 • ใบรับรองการเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคล เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามใบรับรองเลขที่ ฟ.น.บ. ๐๐๕/๒๕๖๒

2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก. เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้รังสี โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ และที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง ดังนี้

 • นำเข้า หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกำลัง (พ.ป.ส.6ก) (พ.ป.ส.6ข)
 • มีไว้ครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี (พ.ป.ส.4ก-2)
 • มีไว้ครอบครอง หรือใช้วัสดุต้นกำลัง ซึ่งพ้นสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี (Dpt.U) (พ.ป.ส.4ข)

ข. บริการสอบและปรับเทียบเครื่องมือวัดรังสี


3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็นหน่วยงานรับบริการตรวจสอบและออกใบรับรองผล ดังนี้

 • ความปลอดภัยต่อการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสี และภาชนะบรรจุสารกัมมันตภาพรังสี
 • ปริมาณการรับรังสีประจำตัวบุคคล

4 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานให้บริการประเมินผลการรับรังสีประจำตัวบุคคล (เป็นหน่วยงานของรัฐ)


5 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นหน่วยงานที่ประเมิน และรับรองระบบคุณภาพในระดับสากล


6 สภาวิศวกร และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

เป็นหน่วยงานอิสระและองค์กรกลางที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และประเภทบุคคลธรรมดา


7 กองควบคุมยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร

เป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ยุทธภัณฑ์ และออกใบอนุญาตมีไว้ซึ่งยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง