พัฒนาสู่ความยั่งยืน

การคัดเลือก ประเมินและประเด็นที่มีนัยสำคัญ

TNDT ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกและการจัดลำดับประเด็นที่มีความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการประเมินคัดเลือก และจัดลำดับความสำคัญ ตามห่วงโซ่การส่งต่อความน่าเชื่อเชื่อถือ ตลอดจนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง ยังได้นำแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative - GRI G4) มาใช้วิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกกระบวนการอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 1 : การระบุประเด็นที่สำคัญ

บริษัทฯ วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืน ตลอดกระบวนการการส่งต่อความน่าเชื่อถือและระบุประเด็นที่มีความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจ  เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญ 2 ด้าน คือ 
(1) ประเด็นที่มีความสำคัญที่มีต่อบริษัทฯ 
(2) ประเด็นที่มีความสำคัญและน่าสนใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 1-4 ระดับ (สำคัญ-สำคัญมาก) แล้ว พิจารณาความสำคัญตามบริบทแห่งความยั่งยืนขององค์กร

ขั้นตอนที่ 3 : การทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ตรวจสอบความถูกต้องและสรุปประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและอนุมัติดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเด็นต่างๆ ที่สำคัญได้จัดทำตามรายละเอียดและการนำเสนอครอบคลุมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4 : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและประเมินผลการดำเนินการในแต่ละประเด็นว่ามีประเด็นที่ต้องการสื่อสารมีความสอดคล้อง ตอบสนองตามความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ และนำมาพัฒนา รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

สรุปสาระสำคัญในการรายงาน