พัฒนาสู่ความยั่งยืน

สาส์นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ผลจากภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเกิดความผันผวนด้านราคาจากความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ กระทบถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นห่วงโซ่ต่างชะลอตัวลงในทิศทางเดียวกัน รวมถึงอุตสาหกรรมตรวจสอบและทดสอบทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกกระทบในระดับที่ไม่เอื้อในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2557 ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กระตุ้นให้ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯต้องเร่งเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการด้านประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความสะดวก และปลอดภัย ซึ่งสื่อให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งหลายเหล่านี้เป็นความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อฟันฝ่ากับดักที่เป็นอุปสรรคในการพลิกฟื้นกลับมาอยู่บนความมั่นคงและยั่งยืนโดยเร็ว ด้วยการเร่งพัฒนาปัจจัยสำคัญเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
  1. สื่อสาร ให้พนักงานรับทราบทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
  2. ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนขององค์กรตลอดจนสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้าน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทั้งเวลา สถานที่ และเงินทุนในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ 
  3. สรรหา นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงานในองค์กร เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ลดการใช้พลังงาน และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น
  4. แสวงหา โอกาสทางธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงขององค์กร ทั้งการเพิ่มสายธุรกิจไปยังกลุ่มพลังงาน และการขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น 

การปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรให้ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Enterprise) เป็นสิ่งที่องค์กรยึดถือ และปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายอยู่เสมอ

การพัฒนาตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้นยังคงดำเนินอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายซึ่งได้ปลูกฝังให้อยู่ในจิตสำนึกของคนในองค์กรมาโดยตลอดกว่า 37 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ แม้ว่าจะประสบกับภาวะวิกฤตใดก็ตาม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล
ประธานกรรมการ 
            
นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ