พัฒนาสู่ความยั่งยืน

นโยบาย / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

นโยบาย

วยธุรกิจหลัก เป็นธุรกิจวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนปฏิเสธและต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในวงการฯ และรองรับแผนการขยายงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต 

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และขยายธุรกิจตามโอกาส ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตามยุคสมัย สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ภายใต้แนวคิด “CHANGE FOR BETTER TOGETHER” นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

พันธกิจ

ขับเคลื่อนองค์กรโดยเร่งพัฒนาทุกปัจจัยที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และขยายงานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ AEC โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด