พัฒนาสู่ความยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

TRUST

T = Transparency

การทดสอบและแรวงสอบ พร้อมรายงานผลอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นจริง โดยไม่เบี่ยงเบนจากเกณฑ์การยอบรับและมาตรฐานสากลที่ใช้ในการตรวจสอบ

R = Research and Develop

การวิจัย ค้นคว้า และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการและมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

U = Utiliaztion

การนำนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสู่การใช้งานจริง

S = Sustainability

นำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัด

T = Transformation

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวณการทำงานเพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน