พัฒนาสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

การปรับเปลี่ยน ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยการปลูกฝัง ทำตัวอย่างให้เห็น และสร้างความมุ่งมั่นรวมกัน เพื่อสร้างองค์กรที่สามารถปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต

People เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ทั้งทักษะ วิธีคิด และความคิดสร้างสรรค์

Process สร้างกระบวนการทำงาน ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

Partnership หาพันธมิตรที่มีธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอ

สื่อสาร

 • ให้พนักงานรับทราบถึงทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

ส่งเสริม

 • สร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนทั้งเวลาและเงินทุน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ รวมถึงความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัทฯ และพนักงาน เช่น ส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ เป็นต้น
 • ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
 • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อสร้างสุขภาวะของพนักงาน รวมถึงป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และลดการสูญเสีย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ โดยมีการบันทึกข้อมูลเพื่อทำสถิติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยบาดเจ็บ เสียชีวิต รวมถึงการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุง ให้การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานดีมากยิ่งขึ้น
 • ให้ผลตอบแทนตามผลงานที่พนักงานทุกระดับปฏิบัติได้จริงด้วยระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีหลักเกณฑ์ชัดเจน รวมถึงสื่อสารผลการประเมินให้พนักงานรับทราบ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญและความมุ่งมั่นในการพัฒนา ตลอดจนยกระดับการดูแลพนักงานต่อไป

สรรหา

นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงานในองค์กร เพื่อ

 • ลดระยะเวลาในการทำงาน
 • ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 • ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

แสวงหา

 • มองหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อความมั่นคงขององค์กร ทั้งการเพิ่มสายธุรกิจไปยังกลุ่มพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ โดย
 • รักษาพันธมิตรเดิมให้คงอยู่ด้วยความสัมพันธ์อันดี อย่างมีธรรมาภิบาล
 • หาพันธมิตรใหม่เพื่อความหลากหลายและต่อยอดธุรกิจ
 • ศึกษาข้อมูลและหาความเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ กับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันอยู่เสมอ