พัฒนาสู่ความยั่งยืน

กรอบแนวคิด

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และโปร่งใส ด้วยการสร้างคุณค่าจากกระบวนการภายในให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และเกิดความเชื่อมั่นว่า “เรา” สามารถก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าร่วมกัน