พัฒนาสู่ความยั่งยืน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเคร่งครัด โดยกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกระบวนการในการอบรม ส่งเสริม และปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่องการห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และติดตามผลการดำเนินการสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

“ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์จูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่ทุกคนในบริษัทฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และการฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนด แนวทางการปฏิบัติ ความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามภายใต้นโยบายเดียวกัน