หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติ และสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคน ขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมทั้งยึดมั่นที่จะนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน รวมถึงให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้าของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา


‹‹ กลับ

 
 
 
 
 

Copyright 2016 © Thai Nondestructive Testing Public Company Limited. All Right Reserved